Overeenkomst abonnement

Abonnementsovereenkomst

Abonnementsovereenkomst Silver Linings Hondentraining

Deze abonnementsovereenkomst (“Overeenkomst”) wordt aangegaan tussen Silver Linings Hondentraining en de ondergetekende (“Cursist”) op de volgende voorwaarden:

Abonnement:

De cursist meldt zich aan voor een abonnement bij Silver Linings Hondentraining gevestigd in Halle en betaalt een maandelijks bedrag van [                ] euro voor het abonnement voor een periode van [    ] maanden met ingang van: ____/_____/_________.

Gedurende de looptijd van het abonnement heeft de cursist recht op:

Deelname aan zoveel groepslessen als beschikbaar in de agenda
25% korting op workshops en lezingen georganiseerd door Silver Linings
33% korting op losse privélessen (geen begeleidingstraject) gegeven door Silver Linings
Gratis gebruik van het trainingsveld buiten lestijden en indien beschikbaar in de agenda (exclusief materiaal)

Betaling:

Vanaf het moment dat de cursist zich aanmeldt voor het abonnement, ontvangt de cursist eenmalig een aangepaste factuur voor de resterende dagen in de betreffende maand. Vanaf de eerstvolgende 1ste van de maand ontvangt de cursist een volledige factuur.

Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur en moet minimaal binnen deze termijn worden voldaan.

Silver Linings Hondentraining behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen met een kennisgeving van 30 dagen aan de cursist.

Looptijd en Opzegging:

Na de initiële looptijd wordt het abonnement automatisch verlengd voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 maand.

Opzegging dient te gebeuren vóór het einde van de maand. Elke 1ste van de maand begint een nieuw termijn.

Tussentijdse opzegging is mogelijk. De resterende periode kan worden afgekocht voor 50% van het resterende aantal maanden x maandbedrag.

De cursist heeft de mogelijkheid om na een prijswijziging per direct het contract op te zeggen zonder extra kosten. Dit dient binnen de 30 dagen na de kennisgeving te worden doorgegeven.

Abonnement Details:

Het abonnement is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan een ander persoon (met uitzondering van de gezinsupgrade). Het abonnement legt geen beperkingen op aan het aantal honden waarmee de cursist mag trainen, maar staat slechts één hond per les toe.

Cursist kan alleen deelnemen aan groepslessen en workshops met honden die geen agressief of reactief of angstig gedrag vertonen tegenover mensen of andere honden. Indien blijkt dat een hond niet geschikt is voor de groepslessen en dit het gebruik van de diensten binnen het abonnement beïnvloedt komt het abonnement te vervallen en wordt samen met de cursist gekeken naar een oplossing om het gedrag te verbeteren, zoals het aangaan van een begeleidingstraject.

De cursist is zelf verantwoordelijk voor het welzijn van zijn of haar hond en dient zelf in te schatten welke trainingsbelasting geschikt is. Silver Linings Hondentraining heeft enkel een adviserende rol hierin.

Silver Linings biedt gevarieerde groepslessen aan met thema’s die relevant zijn voor hondenopvoeding en -training. De lessen worden gepland op basis van de wensen van de cursisten, en Silver Linings streeft ernaar om zo goed mogelijk aan deze wensen te voldoen. Mochten cursist van mening zijn dat Silver Linings niet aan zijn of haar verwachtingen heeft kunnen voldoen, staat Silver Linings open voor feedback.

Pauzeren van het abonnement:

Cursist kan het abonnement pauzeren voor een bedrag van €5,00 per maand. Tijdens de pauzering wordt de looptijd gepauzeerd en mag cursist geen gebruik maken van de diensten van Silver Linings Hondentraining. Er hoeft geen afkoopsom betaald te worden bij pauzering. Zodra het Abonnement wordt hervat, gaat de looptijd verder waar deze was gebleven.

Gezinsupgrade:

Voor een meerprijs van €10,00 per maand kan een gezinsupgrade worden gekozen, waarmee afwisseling tussen personen in hetzelfde gezin is toegestaan. Alle personen binnen hetzelfde abonnement moeten op de hoogte zijn van de trainingsmethoden en weten hoe ze de hond moeten sturen.

Algemene Voorwaarden en huisregels:

Silver Linings Hondentraining is bevoegd de lestijden tijdelijk of blijvend te wijzigen en te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en daarop aansluitende dagen. Gedurende de maanden juni, juli en augustus is een zomerrooster van kracht in verband met hoge temperaturen en het welzijn van honden.

De instructeur is niet aansprakelijk voor enig letsel, ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook.

Cursist wordt geadviseerd stevig schoeisel en gepaste kleding te dragen, rekening houdend met variërende weersomstandigheden, zoals koude temperaturen op het trainingsveld.

Silver Linings Hondentraining behoudt zich het recht om identificatie te vragen ter controle van de inschrijvingen voor een groepsles.

De instructeurs van Silver Linings Hondentraining behouden zich het recht voor wanneer een cursist zich misdraagt hen de toegang tot de locatie te ontzeggen en het abonnement van deze cursist met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder teruggave van betaalde gelden.

Indien er geschillen ontstaan waar deze overeenkomst niet in een oplossing kan voorzien verwijzen wij naar de algemene voorwaarden.

Door ondertekening van dit contract gaat de cursist akkoord met de bovenstaande voorwaarden en verplichtingen.

*Naam Cursist: ______________________________*

*Handtekening Cursist: _______________________*

*Datum: ______________________*