Algemene voorwaarden

1. Definities

a. Silver Linings Hondentraining: Remie Brink, gevestigd te Halle, KvK nummer 69856753.

b. Klant: de eigenaar van het dier, die Silver Linings Hondentraining opdracht geeft inzake het afleggen van een consult en/of lessen/workshop/opleiding volgt en/of een bestelling plaatst in de webwinkel.

2. Algemeen

a. Alle tussen Silver Linings Hondentraining en de klant gemaakte afspraken en/of te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden:

b. Silver Linings Hondentraining zal de afspraak/overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

c. Het is mogelijk dat er een stagiair(e) aanwezig is tijdens het consult of tijdens de les. Indien u hier bezwaar tegen maakt verzoeken wij u hier tijdig melding van te maken.

3. Adviezen, therapieën en training

a. Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het gedrag van een hond advies vragen aan Silver Linings Hondentraining.

b. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide kennis en deskundige ervaringen van Silver Linings Hondentraining.

c. Deze advisering/behandeling leidt niet tot aansprakelijkheid van Silver Linings Hondentraining. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn of haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.

d. Silver Linings Hondentraining kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verbetering van probleemgedrag van de hond. Een garantie op de uitkomst van de therapie/advies/training kan echter niet gegeven worden.

e. Silver Linings Hondentraining behoudt zich het recht voor een klant te weigeren wanneer het probleemgedrag van de hond dermate extreem is dat Silver Linings Hondentraining niet de kennis en/of mogelijkheid heeft om hier advies over te geven.

f. Silver Linings Hondentraining behoudt zich het recht voor een klant te weigeren wanneer een klant weigert mee te werken aan een opgestelde therapie, de betalingsverplichting blijft onverkort bestaan.

g. Een consult, het volgen van lessen of het gebruik van trainingsmateriaal of-producten, geschieden op eigen risico van de klant. Silver Linings Hondentraining kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel, verlies of diefstal.

4. Betaling / afspraken algemeen

a. Op grond van de kleineondernemersregeling (artikel 25 van de Wet op de omzetbelasting) heffen en vermelden wij geen omzetbelasting.

b. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.

c. Gemaakte afspraken tussen Silver Linings Hondentraining en de klant kunnen tot 24 uur van te voren door de klant worden afgezegd of gewijzigd. Later afzeggen/wijzigen door de klant kan alleen in geval van overmacht en met wederzijdse instemming.

d. Silver Linings Hondentraining behoudt zich het recht voor om eenmaal gemaakte afspraken, die door de klant niet of niet tijdig zijn afgezegd, gedeeltelijk of volledig in rekening te brengen van de klant.

e. Indien door ziekte of overmacht van Silver Linings Hondentraining een afspraak moet worden geannuleerd of verzet, dan draagt Silver Linings Hondentraining er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt.

f. Betaling dient contant of per pinbetaling na de sessie of per overboeking binnen de betalingstermijn (standaard 14 dagen na ontvangst van de factuur) te geschieden. Wanneer de klant na de gestelde betalingstermijn de factuur niet heeft voldaan ontvangt de klant een herinnering met daarin een nieuwe betalingstermijn (standaard 14 dagen na ontvangst van de herinnering). Wanneer de factuur binnen deze nieuwe betalingstermijn niet wordt voldaan zal er een laatste aanmaning met bijkomende administratiekosten worden verstuurd, zowel per post als per e-mail. De administratiekosten op de aanmaning worden berekend aan de hand van 10% van het factuurbedrag. Als deze aanmaning niet binnen een betalingstermijn van 8 dagen wordt voldaan zal de zaak uit handen worden gegeven, de kosten hiervan zijn voor rekening van de klant.

g. Honden worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten. Silver Linings Hondentraining is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de therapie/ behandeling.

h. Alle door Silver Linings Hondentraining versterkte rapporten, cursusmaterialen, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake gedragstherapeutische behandeling en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Silver Linings Hondentraining worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.

5. Betaling / afspraken cursus

a. In de eerste les overeengekomen tarieven en afspraken zijn leidend en kunnen alleen worden gewijzigd met wederzijdse instemming.

b. Bij het starten van een hondencursus voor 5 of 10 lessen dient tijdens de eerste les het volledige bedrag te worden voldaan op de manier zoals genoemd in artikel 4.F.

c. Een klant kan op elk gewenst moment stoppen met de hondencursus en de resterende lessen niet bijwonen. Er vind geen restitutie van het cursusgeld plaats met uitzondering van artikel 5.D.

d. Een klant kan na een eerste les zonder reden afzien van de volledige cursus, dit recht vervalt zodra er een tweede les heeft plaats gevonden. Het cursusgeld wordt, met vermindering van de kosten van één les, binnen 7 dagen terug gestort naar de klant.

6. Betaling / afspraken coaching

a. Het eerste kennismakingsgesprek vooraf aan de coaching is altijd kosteloos (met uitzondering van reiskosten, zie 6.c) en vrijblijvend. Elke volgende sessie wordt op basis van de tijdsduur en de reiskosten in rekening gebracht. Eén jaar na de laatste sessie heeft de Klant opnieuw recht op één kennismakingsgesprek.

b. In de, tijdens het kennismakingsgesprek opgestelde, overeenkomst gestelde tarieven en afspraken zijn leidend en kunnen alleen worden gewijzigd met wederzijdse instemming.

c. Voor klanten wonend in een straal van 10 kilometer rondom Halle zijn de bedragen op de website inclusief reiskosten. Buiten dit werkgebied is de prijs afhankelijk van het aantal te rijden kilometers.

7. Retourneren (Webwinkel)

a. Indien het bestelde product niet naar wens is kan het product binnen 14 dagen na ontvangst worden terug gezonden. Eventuele extra kosten voor de verzending zijn voor de klant.

b. Het volledige aankoopbedrag, met uitzondering van de verzendkosten, wordt binnen 7 dagen na ontvangst van het geretourneerde product terug gestort.

c. Aankopen die beschadigd of vuil zijn worden niet terug in ontvangst genomen.

d. Er worden geen garanties gegeven op de producten wanneer deze defect zijn geraakt door onjuist gebruik van de klant. Dit omvat ook het slopen/bijten aan het product door de hond.

8. Privacy

a. Toevertrouwde feiten die vertrouwelijk van aard zijn, zullen te allen tijde worden gerespecteerd.

b. Mededelingen aan derden worden alleen en uitsluitend gedaan na overleg met de klant en uitsluitend wanneer de trainer ervan overtuigd is dat de belangen van de Klant en de hond of de omgeving hiermee zullen zijn gediend.

c. Silver Linings Hondentraining verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

d. Silver Linings Hondentraining verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Het afhandelen van uw betaling. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Om goederen en diensten bij u af te leveren.

e. Silver Linings Hondentraining bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld met een maximaal van drie jaar.

f. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Silver Linings Hondentraining en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

g. Silver Linings Hondentraining neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

h. Een volledige privacyverklaring kunt u opvragen via info@silverlinings.nl

 

Laatste aanpassing 01-07-2021