Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Definities
1.1. Silver Linings Hondentraining VOF: P.R. (Remie) Brink en L.R. (Leah) McNair, gevestigd te Halle, KvK nummer 86396730, BTW nummer: NL863953712B01
1.2. Klant: de eigenaar of handler van het dier, die Silver Linings Hondentraining opdracht geeft inzake het afleggen van een consult en/of lessen/workshop/opleiding volgt.

2. Algemeen
2.1. Alle tussen Silver Linings Hondentraining en de klant gemaakte afspraken en/of te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden:
2.2. Silver Linings Hondentraining zal de afspraak/overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2.3. Het is mogelijk dat er een stagiair(e) aanwezig is tijdens het consult of tijdens de les. Indien u hier bezwaar tegen maakt verzoeken wij u hier tijdig melding van te maken.

3. Adviezen, therapieën en training
3.1. Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het gedrag van een hond advies vragen aan Silver Linings Hondentraining.
3.2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide kennis en deskundige ervaringen van Silver Linings Hondentraining.
3.3. Deze advisering/behandeling leidt niet tot aansprakelijkheid van Silver Linings Hondentraining. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn of haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
3.4. Silver Linings Hondentraining kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verbetering van probleemgedrag van de hond. Een garantie op de uitkomst van de therapie/advies/training kan echter niet gegeven worden.
3.5. Silver Linings Hondentraining behoudt zich het recht voor een klant te weigeren wanneer het probleemgedrag van de hond dermate extreem is dat Silver Linings Hondentraining niet de kennis en/of mogelijkheid heeft om hier advies over te geven.
3.6. Silver Linings Hondentraining behoudt zich het recht voor een klant te weigeren wanneer een klant weigert mee te werken aan een opgestelde therapie, de betalingsverplichting blijft onverkort bestaan.
3.7. Een consult, het volgen van lessen of het gebruik van trainingsmateriaal of-producten, geschieden op eigen risico van de klant. Silver Linings Hondentraining kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel, verlies of diefstal.

4. Betaling / afspraken algemeen
4.1. Alle (via de website en andere kanalen) genoemde bedragen zijn inclusief 21% omzetbelasting.
4.2. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.
4.3. Gemaakte afspraken tussen Silver Linings Hondentraining en de klant kunnen tot 24 uur van te voren door de klant kosteloos worden afgezegd of gewijzigd. Later kosteloos afzeggen/wijzigen door de klant kan alleen in geval van overmacht en met wederzijdse instemming.
4.4. Silver Linings Hondentraining behoudt zich het recht voor om eenmaal gemaakte afspraken, die door de klant niet of niet tijdig zijn afgezegd, gedeeltelijk of volledig in rekening te brengen van de klant.
4.5. Indien door ziekte of overmacht van Silver Linings Hondentraining een afspraak moet worden geannuleerd of verzet, dan draagt Silver Linings Hondentraining er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt.
4.6. Betaling dient per pinbetaling na de sessie of per overboeking binnen de betalingstermijn (standaard 14 dagen na ontvangst van de factuur) te geschieden. Wanneer de klant na de gestelde betalingstermijn de factuur niet heeft voldaan ontvangt de klant een herinnering met daarin een nieuwe betalingstermijn (standaard 14 dagen na ontvangst van de herinnering). Wanneer de factuur binnen deze nieuwe betalingstermijn niet wordt voldaan zal er een laatste aanmaning met bijkomende administratiekosten worden verstuurd, zowel per post als per e-mail. De administratiekosten op de aanmaning worden berekend aan de hand van 10% van het factuurbedrag. Als deze aanmaning niet binnen een betalingstermijn van 8 dagen wordt voldaan zal de zaak uit handen worden gegeven aan een incassobureau, de kosten hiervan zijn voor rekening van de klant.
4.7. De tarieven worden op de website vermeld. De prijs afhankelijk van het aantal te rijden kilometers.
4.8. Honden worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten. Silver Linings Hondentraining is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de therapie/ behandeling.
4.9. Alle door Silver Linings Hondentraining versterkte rapporten, cursusmaterialen, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake gedragstherapeutische behandeling en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Silver Linings Hondentraining worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.

5. Betaling / afspraken hondencursussen, workshops en lezingen
5.1. In de eerste les overeengekomen tarieven en afspraken zijn leidend en kunnen alleen worden gewijzigd met wederzijdse instemming.
5.2. Bij het starten van een hondencursus dient tijdens de eerste les het volledige bedrag te worden voldaan op de manier zoals genoemd in artikel 4.6. Tenzij anders afgesproken.
5.3. Een klant kan op elk gewenst moment stoppen met de hondencursus en de resterende lessen niet bijwonen. Er vind geen restitutie van het cursusgeld plaats met uitzondering van artikel 5.4.
5.4. Een klant kan na een eerste les zonder reden afzien van de volledige cursus, dit recht vervalt zodra er een tweede les heeft plaats gevonden. Het cursusgeld wordt, met vermindering van de kosten van één les (aantal lessen gedeeld door het totaal bedrag), binnen 7 dagen terug gestort naar de klant.

6. Betaling / afspraken individuele begeleiding
6.1. Het eerste kennismakingsgesprek vooraf aan de coaching is altijd kosteloos (met uitzondering van reiskosten, zie 4.7) en vrijblijvend. Eén jaar na de laatste sessie heeft de klant opnieuw recht op één kennismakingsgesprek. Dit gesprek is optioneel en hoeft niet te worden afgenomen.
6.2. Elke gevolgde coachingssessies wordt op basis van de tijdsduur en de reiskosten in rekening gebracht.
6.3. In de, tijdens het kennismakingsgesprek of de eerste coachingssessies opgestelde, overeenkomst gestelde tarieven en afspraken zijn leidend en kunnen alleen worden gewijzigd met wederzijdse instemming.

7. Betaling / afspraken online diensten
7.1. De inschrijving voor een online dienst geschiedt door het aanmelden en betalen via de website (silverlinings-academy.nl) van Silver Linings hondentraining.
7.2. Klant stemt met koop van de online dienst/product in met de levering van de digitale inhoud tijdens de wettelijke bedenktijd van 14 dagen na aankoop.
7.3. Klant doet afstand van zijn herroepingsrechts als de digitale inhoud wordt geleverd binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen na aankoop.
7.4. Klant is zelf verantwoordelijk voor de technische mogelijkheden om een online dienst af te nemen. Silver Linings hondentraining stelt alles in het werk om de klant hierbij te assisteren. Als blijkt dat andere klanten geen technische problemen ondervinden, kan silver linings hondentraining niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele problemen met deelname. Er vindt dan ook geen restitutie van inschrijfgeld plaats.
7.5. Silver linings hondentraining is gerechtigd een aanmelding van een potentiële klant te annuleren zonder vermelding van redenen
7.6. Bij annulering door silver Linings hondentraining vindt restitutie van het volledige inschrijfgeld plaats.
7.7. Silver Linings hondentraining heeft de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door samengestelde leermiddelen. Deze leermiddelen zijn niet in de handel en uitsluitend bestemd voor de klanten aan de betreffende online dienst. Behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming vooraf van silver linings hondentraining.
7.8. Silver Linings Hondentraining sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan door deelname aan een online dienst.

8. Privacy
8.1. Toevertrouwde feiten die vertrouwelijk van aard zijn, zullen te allen tijde worden gerespecteerd.
8.2. Mededelingen aan derden worden alleen en uitsluitend gedaan na overleg met de klant en uitsluitend wanneer de trainer ervan overtuigd is dat de belangen van de klant en de hond of de omgeving hiermee zullen zijn gediend.
8.3. Silver Linings Hondentraining verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
8.4. Silver Linings Hondentraining verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Het afhandelen van uw betaling. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Om goederen en diensten bij u af te leveren.
8.5. Silver Linings Hondentraining bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld met een maximaal van drie jaar.
8.6. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Silver Linings Hondentraining en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
8.7. Silver Linings Hondentraining neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
8.8. Een volledige privacyverklaring kunt u opvragen via info@silverlinings.nl